Phúc lợi nạp thẻ

Chi tiết liên hệ thông qua fanpage Kiếm Thế Hùng Bá.


TỈ LỆ CHUYỂN KHOẢN


Giá trị đồng nhận ở các mốc nạp trong bảng dưới đây đã được cộng đầy đủ khuyến mãi (%) cho từng hạng thành viên

Ví dụ Thành viên Thân Thiết nạp 1.000.000 đ được 1.300 vạn -

Không phải thêm 10% là 1.430 vạn

VNĐ 50.000 100.000 200.000 300.000 500.000 1.000.000
55 vạn 110 vạn 220 vạn 330 vạn 650 vạn 1300 vạn
57.5 vạn 115 vạn 230 vạn 345 vạn 675 vạn 1350 vạn
60 vạn 120 vạn 240 vạn 360 vạn 700 vạn 1400 vạn
62.5 vạn 125 vạn 250 vạn 375 vạn 725 vạn 1450 vạn
65 vạn 130 vạn 260 vạn 390 vạn 750 vạn 1500 vạn
67.5 vạn 135 vạn 270 vạn 405 vạn 775 vạn 1550 vạn
70 vạn 140 vạn 280 vạn 420 vạn 800 vạn 1600 vạn
72.5 vạn 145 vạn 290 vạn 435 vạn 825 vạn 1650 vạn
75 vạn 145 vạn 300 vạn 450 vạn 850 vạn 1700 vạn

XÉT HẠNG THÀNH VIÊN


HẠNG Tích nạp Đồng
50 vạn
5.000 vạn
10.000 vạn
15.000 vạn
30.000 vạn
45.000 vạn
60.000 vạn
80.000 vạn
100.000 vạn